Hỗ trợ vay vốn

Cập nhật ngày: 03.08.2015 10:53

 

B2B Việt Nam liên kết với nhiều Tổ chức tín dụng tại Việt Nam và các tổ chức tài trợ xuất nhập khẩu của nước ngoài, nhằm tài trợ thương mại cho các Doanh nghiệp Việt Nam.

Mỗi tổ chức tài trợ vốn đều có những chương trình tài trợ ưu đãi nhưng cũng có những nguyên tắc riêng chỉ phù hợp với đối tượng nhất định.

Hãy  Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

  •  1000 tỷ đồng tài trợ doanh nghiệp SME của SeABANK

           http://www.seabank.com.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1969&Itemid=858
 

  • Tài trợ xuất nhập khẩu – ưu đãi doanh nghiệp của SCB

          https://scb.com.vn/uploaded/document/products/tai-tro-xuat-nhap-khau-uu-dai-doanh-nghiep.pdf
 

  •  Tài trợ Thương mại cơ cấu của ANZ

          http://www.anz.com/vietnam/vn/Corporate/Commodity-Trade-Finance/Structured-Trade-Finance/