Các hình thức thanh toán

Cập nhật ngày: 26.02.2015 14:43

1.Thanh toán tại Quầy

- Xem chi tiết  Tại đây

 

2. Thanh toán qua ngân hàng – Áp dụng cho khách hàng tại Việt Nam và Nước ngoài

- Áp dụng cho khách hàng Việt Nam, xem chi tiết    Tại đây

- Áp dụng cho khách hàng Nước ngoài, xem chi tiết    Tại đây

 

3. Thanh toán bằng thẻ tín dụng

- Xem chi tiết  Tại đây

 

4. Thanh toán trực tiếp

- Xem chi tiết  Tại đây